วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 
ผู้ประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1.  สำเร็จการศึกษรระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง  หรือสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  หรือสาขาที่ใกล้เคียง
2.  มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์  ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  และผ่านการสอบได้รับประกาศนียบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์  โดยสมัครสอบด้วยตนเอง  หรือผ่านสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่
3.  มีความสามารถเขียนบทวิทยุ    ด้วยตนเอง
4.  ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้ชัดเจน  มีน้ำเสียงน่าฟังสุภาพ
5.  ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างดี
6.  รักการอ่าน  มีความรู้กว้างขวาง  ทันสมัยสนใจข่าวสารรอบตัวและสนใจที่จะใฝ่หาความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างจริงจัง  มีการแก้ไขพัฒนาการรับรู้และความสามารถของตนเองตลอดเวลา
7.  มีความรับผิดชอบสูง  และตรงต่อเวลาอยู่เสมอ
8.  มีความตั้งใจที่จะทำอาชีพนี้  มีใจรัก  และสนใจทางด้านศิลปะการสื่อความหมายประเภทต่าง ๆ  ไม่หลังกอบโกยผลประโยชน์และมีจรรยาบรรณ
9.  ควรเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย  มีไหวพริบดี  แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี  สุขุมคล่องแคล่ว  มีเหตุผล  รู้จักกาลเทศะ  ละเอียดรอบคอบ  อดทน  เชื่อมั่น  กระฉับกระเฉง  ร่าเริง  แจ่มใส  ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่าย  กล้าแสดงออกและรักอิสระ
10.  มีความคิดสร้างสรรค์  สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้อย่างชัดเจนและยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่น ๆ
11.  ไม่หยุดนิ่งในการปรับปรุงทักษะในการสื่อสาร  การหาเหตุผล  การพูด  การเขียน  การอ่าน  และการฟัง
12.  มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง  คือความมั่นใจในตนเอง  มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะสื่อ  ต้องสนใจและเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ  และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ฟัง
13.  ปรับปรุงระดับความรู้ในเนื้อหาสให้มาก  และวิธีการของตนเองโดยเฉพาะให้เฉียบคมตลอดเวลา
14.  ปรับปรุงตนเองในด้านสถานะทางวัฒนธรรมและสังคม  เปิดโลกของตนเองให้กว้าง  เพื่อเพิ่มการรับรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดและมีความเป็นกลางมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น